COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

 

Manager GAL 

-Coordonează activitatea Asociaţiei atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru.

-Coordonează eficient activitatea Compartimentului Administrativ, în primul rând cele legate de comunicare şi informare şi de implementarea proiectelor în cadrul GAL.

-Comunicare şi informare destinată locuitorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna funcţionare a GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală.

-Semnează contracte cu furnizorii, clienţii, beneficiarii şi partenerii strategici.

-Semnează referate de investiţii, statele de plată şi rapoartele financiare ale organizaţiei.

-Comunică angajaţilor şi colaboratorilor valorile şi obiectivele strategice ale organizaţiei

-Stabileşte obiectivele colaboratorilor din subordine, termenele-limită şi modalităţile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor

Sector tehnic 

-Au ca sarcină verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa.

-Contribuie la activităţile de implementarea proiectelor în cadrul GAL:

-Lansarea apelurilor de proiecte

-Coordonarea biroului de informare privind clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare

-Evaluarea administrativă a proiectelor depuse

-Evaluarea tehnico-financiară a proiectelor depuse

-Solicitarea informaţiilor suplimentare de la beneficiari

-Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului  (sau depistarea problemelor);

-Efectuarea zilnică a gestionării proiectelor;

-Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor

-Facilitarea coordonării între activităţile componentelor

-Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului

Animator 

Animatorul este intermediar între Asociaţie şi grupurile ţintă specifice, fiind responsabil faţă de aceste parţi şi distribuind informaţii care dau posibilitatea grupurilor ţintă să înţeleagă politicile promovate de Asociaţie.

Va fi responsabil pentru

 • Desfăşurarea activităţilor de promovare, informare şi publicitate-comunicare, inclusiv realizarea machetelor, întocmirea comunicatelor de presă, rezervarea locaţiilor pentru conferinţe de presă etc.
 • Asigură consultanţă de specialitate pe probleme de dezvoltare rurală legate de Planul Naţional de Dezvoltare Rurală
 • Formare legate de măsura 431.2 activităţi de animare şi instruire
 • Identitate vizuală în general
 • Formulează mesaje, pregăteşte şi/sau prezintă materiale informative

Contribuie nemijlocit la activităţile de Comunicare şi informaredestinată locuitorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna funcţionare a GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală:

Angajat pentru activităţi de secretariat

 

 • Primirea, înregistrarea şi repartizarea corespondenţei în interiorul organizaţiei
 • Ridicarea şi expedierea corespondenţei la destinatari
 • Înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de conducere, aplicarea ştampilei şi repartizarea acestora la nivelul compartimentului administrativ
 • Păstrarea ştampilelor
 • Păstrarea şi operarea în registrul cu evidenta delegaţiilor din cadrul organizaţiei
 • Păstrarea şi operarea în registrul cu evidenta dispoziţiilor conducerii
 • Primirea persoanelor care doresc să ia legătura cu conducerea, asigurarea de protocol
 • Ţinerea evidenţei timbrelor poştale;
 • Asigurarea legăturilor telefonice în interiorul şi exteriorul organizaţiei
 • Primirea şi transmiterea notelor telefonice
 • Tehnoredactare de documente
 • Contabilitate primară al asociaţiei
 • Achiziţionarea echipamentelor consumabile pentru desfăşurarea activităţile birourilor compartimentului administrativ

Consultant externi de specialitate de evaluare proiecte 

 • Analizează toate documentele furnizate de asociaţie şi compartimentele acestuia şi oferă consultanţa cu privire la subiectele expuse
 • Actualizează permanent informaţiile referitoare la noile modificări de legislaţie, modificări legate de implementare, monitorizare, etc şi pune la dispoziţie către persoanele interesate din organizaţie
 • Acordarea de consultanţa şi consiliere angajaților GAL cu privire la problemele ce nu pot fi soluționate la nivel local
 • Se implică activ în elaborarea ghidurilor pentru fiecare măsura și în acelaș timp supervizează și analizează documentele elaborate de GAL
 • Se implică și încearcă să găsească soluţii pentru problemele neprevăzute
 • Participă la evaluarea proiectelor